Нью Техноложи Юнион ХХК

Food & Beverage

Agriculture

Mining Processing

New Technology Union A Better Engineering

Agriculture, Food Processing and other industries' equipment
Repair Maintenance, Installation and Engineering Services

Leading Technology | World Standard | Reliable Equipment | Broad Application Coverage | Top-notch Innovation | Quick Decisions

ABOUT US

Бид Монголын үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд дэвшилтэт технологид суурилсан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болох үүднээс дэлхийн стандарт, тэргүүлэгч техник, технологийг эх орондоо нэвтрүүлж, эдийн засгийн өсөлт гаргахад хувь нэмрээ оруулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.

OUR BUSINESS PARTNERS